Нова матриця українського суспільства

Середа, 4 лютого 2009, 11:25

Спостерігаючи за напруженим політичним життям в Україні, я раптом усвідомив страшну для себе річ: незрозуміло за кого голосувати на наступних виборах. Причина тому одна – вже зараз видно, що демократичні сили будуть розпорошені, вони пасивно споглядатимуть, як кілька близьких за програмами кандидатів поборюватимуть один одного на спільному електоральному полі, не зважаючи на неминучий програш внаслідок міжусобиць.

Важко спостерігати як зіштовхуються лобами у надуманих конфліктах українські патріоти –члени різних партій, що разом стояли на Майдані. Боляче, коли ті, кого ми вважали найкращими, на кого рівнялися і кого привели до влади з незрозумілих причин раптом забувають про свої передвиборчі обіцянки і часто діють в розріз з ними.

Коли спробувати віддалитися від виру подій і глянути на ситуацію неупереджено та без емоцій, постає думка, що існує якась базова причина всіх наших невдач за роки Незалежності, причина, що закладена у сам фундамент функціонування українського суспільства.

Пошуки її спонукали автора провести системний аналіз утворення, взаємодії та зникнення суспільних структур, використовуючи модель, запропоновану фізиком Вадимом Зеландом у роботі  "Трансерфінг реальності".

Сам аналіз є доволі об’ємним та насиченим спеціальними термінами, і тому виходить за межі формату цієї статті. Але зацікавлений читач, при бажанні, легко знайде його у мережі. Відразу хочу підкреслити, що дані викладки не є спробою автора обговорювати, обстоювати чи пропагувати альтернативні уявлення про Світобудову.

Ставлення до них – особиста справа кожного. Модель Вадима Зеланда взята за основу тільки тому, що вона, на думку автора, дуже вдало та адекватно відображає, уніфікує і пояснює більшість процесів функціонування та взаємодії суспільних структур на будь-якому історичному проміжку.

Нижче я приведу лише зроблені висновки, які дозволили сформулювати актуальні вимоги до побудови ефективних, якісно нових проукраїнських партій та громадських організацій.

Отже, існує об’єктивна та закономірна властивість будь-яких суспільних структур, сформованих на принципі делегування владних повноважень всіма членами структури певному колу представників.

Вона полягає у формуванні керівного ядра, що по мірі концентрації у своїх руках владних повноважень та ресурсів структури, усвідомлює свої власні інтереси, які щодалі суттєвіше відрізняються від інтересів материнської структури, і стає, по суті, автономною надструктурою.

В результаті керівне ядро або від’єднюється від структури, ввібравши всі ресурси, і починає існувати автономно, взаємодіючи з іншими такого роду надструктурами, або потрапляє під вплив та контроль більш потужніших надструктур.

Подолання негативних наслідків, спричинених такою властивістю, полягає в УСВІДОМЛЕНОМУ, ПОСТУПОВОМУ та НЕНАСИЛЬНИЦЬКОМУ формуванні якісно нових суспільних структур з реалізацією владних повноважень всіма членами структури особисто.

Крізь призму цього твердження, розглянемо ідеологічні партії – чи не єдині доступні проукраїнським силам структури для розбудови та зміцнення держави.

Інтереси частин суспільства в усіх демократичних державах представляють партії – інститути здійснення влади, котрі винайдені ще кілька століть тому.

За час свого існування вони не потерпіли принципових змін – механізм партійного функціонування впродовж століть залишається тим самим – владні повноваження простих членів партії передаються обмеженій групі лідерів, що здійснюють управління наявними ресурсами та реалізовують на практиці базові ідеї.

Неозброєним оком видно всю уразливість керівних ядер партій перед підкупом, шантажем чи погрозами з боку паралельно існуючих сильніших структур. Крім того, можна стверджувати, що прийшовши до влади, партії вибудовують таку систему управління суспільством, яка віддзеркалює систему управління самою партією, що приводить до переносу та тиражування її недоліків.

Отже в самому явищі делегування владних повноважень і лежить природа легкої уразливості партій перед структурами вищого рівня, наприклад, олігархічними кланами, які володіють значними матеріальними ресурсами.

Ситуація ускладнюється тим, що рядові члени партій переважно сприймають та відгукуються на ідеї, співзвучні з основними архетипами колективного безсвідомого, не вникаючи, а часто, навіть не підозрюючи про можливість здійснення структурами вищого рівня комплексного впливу на них самих та, особливо інтенсивно, на керівників партій.

Вони у своїй більшості не усвідомлюють об’єктивності, а тому невідворотності процесу формування та розходження власних інтересів керівного ядра з початковими ідеями партії, по мірі концентрації в його руках влади над ресурсами структури.

Таким чином можна сформулювати низку вимог до побудови проукраїнських якісно нових партійних структур, котрі здатні ефективно долати виклики, що постали перед суспільством на сучасному етапі:

По-перше, наявність зрозумілого, позитивного та творчого комплексу світоглядних ідей, що формується на основі основних архетипів колективного безсвідомого людства – уявлень про Любов до ближнього, Добро, Свободу, Рівність, Справедливість, Достаток та Незалежність. (Ці ідеї майже повністю закладені в положеннях Конституції).

По-друге, усвідомленість та глибоке розуміння усіма членами партії основ функціонування суспільних структур та способів їх взаємодії.

По-третє, повна відкритість усіх партійних документів та відсутність прихованих цілей. Відкритість – це необхідна умова існування партії якісно нового типу, адже будь-яка секретність відразу спричинює формування керівного ядра – носія секретів та перебирання ним владних функцій.

Партії нічого приховувати – вона діє у своїй державі і відкрито працює для добра і щастя свого народу. Крім того, зрозуміло, що за сьогоднішнього рівня розвитку технологій, секретів просто не існує, вони лише стають засобом невідворотного у майбутньому політичного шантажу.

Обговорення та прийняття рішень шляхом голосування по усіх питаннях партійного життя кожним членом партії свідомо, осмислено та особисто без делегування своїх владних повноважень обмеженому колу лідерів – цілком можливо.

Стан сучасних технологій та науково-технічний прогрес дозволяє вже зараз реалізувати такі проекти – розвиток Інтернету та засобів комунікації дає змогу безпосередньо кожному членові партії приймати участь в голосуванні з усього спектру питань партійного життя та розвитку.

Більше того, не треба нічого придумувати – все реально вже існує. Прототипом такої системи можуть бути соціальні сайти, такі як "В Контакте". Його успіх та визнання, а також кількість користувачів переконливо свідчать про актуальність та затребуваність такого засобу комунікації.

Сама ж оболонка потребує лише незначної адаптації для того, щоб стати повноцінним партійним сайтом з персональними сторінками членів, з форумами та обговореннями, зі сторінками комітетів та інших підструктур, з відкритою системою голосування і відображення його результатів, з повним доступом до всієї партійної інформації, з системою рейтингів активності членів партії та системою виявлення та просування лідерів.

Простота програмного забезпечення та повна відкритість інформації на сайті, постійний свідомий контроль самими користувачами своїх персональних сторінок на наявність можливих зовнішніх втручань буде надійним захистом від потенційних хакерських атак.

Ще одна вимога – прозоре фінансування партії самими членами з системою відкритої для всіх бухгалтерії. Це досягається надзвичайно просто – доступ до обов’язкового голосування членів партії, тобто до реального здійснення ними своїх владних повноважень у структурі, можливий лише при сплаті встановлених внесків.

Незалежне і достатнє фінансування – запорука блокування впливів на партію потужніших суспільних структур, котрі володіють значними фінансовими та матеріальними ресурсами. А благочинна допомога легальних заможних прихильників партійних ідей не стане ні для кого спокусою збагатитися самому.

Важливими є також гнучкість та здатність партії адекватно і оперативно реагувати на зміну політичної ситуації, не переключаючись на досягнення чужих цілей, здатність самовдосконалюватися та самовідновлюватися.

На це слід звернути особливу увагу, бо сьогодні немає практичного досвіду функціонування партії без керівного ядра.

Тактичними завданнями майбутніх партій повинні бути:

По-перше, наявність надійних механізмів виявлення та блокування будь-якого деструктивного впливу зовнішніх сил на перебіг партійного життя.

По-друге, наявність зворотних зв’язків та засобів попередження небажаної трансформації внутріпартійної структури.

По-третє, створення груп фахівців, здатних виявляти та попереджувати використання зомбуючих психотехнік під час дискусій та обговорень.

По-четверте, вдосконалення існуючих та розробка нових механізмів формування свого представництва в органах влади усіх рівнів, що потребує залучення незалежних  фахівців з партійного будівництва.

Запропонована модель організації суспільних структур вже випробувана історією.Хоч і з натяжкою, але, все ж, можна стверджувати, що поняття демократії та справляння влади у містах-державах Древньогрецької цивілізації базувалося на схожих засадах, наслідком чого став всебічний розквіт цих суспільних утворень.

Зрозуміло, що мова не йде про повний перехід до структур якісно нового типу протягом року-двох. Мова йде про десятиліття клопіткої праці з їх формування та організаційного вдосконалення.

Але вже зараз існуючі партійні та громадські організації під свідомим тиском своїх членів знизу можуть і повинні проводити реорганізацію з метою перерозподілу владних повноважень від керівного ядра до якомога ширшого кола учасників всієї структури.

Крім того, внаслідок реорганізації повинні бути створені дієві механізми, які запобігатимуть виникненню у вузького кола керівників власних інтересів і цілей, відмінних від початкових, і спрямуванню на їх досягнення всіх ресурсів. Сама ж потреба у повній відкритості документів та прозорості бухгалтерії, здається, настільки очевидна, що ні в кого не викликатиме ніяких заперечень.

А нам, звичайним виборцям, слід усвідомити, що не перша особа і, навіть, не першап’ятірка партійної структури визначає її відповідність нашим очікуванням – це хибне уявлення штучно впроваджене в колективну підсвідомість українського суспільства.

Лише демократичність, прозорість та контрольованість знизу партійної структури, за котру ми збираємося віддати свої голоси, здатні уберегти нас від чергового удару невмолимих історичних грабель.

 

Тарас Плахтій, Львів, для УПpowered by lun.ua
Головне на Українській правді