Новый проект положения о Минстець

Среда, 10 декабря 2014, 11:45

Предлагаем вашему вниманию новый варинт положения о Министерстве информполитики. По словам гендиректора НТКУ Зураба Аласании, именно он может быть представлен на утверждение Кабинета министров.

ПОЛОЖЕННЯ 

про Міністерство інформаційної політики України

1. Міністерство інформаційної політики (МІП України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МІП України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із формування стратегії інформаційної політики держави та забезпечення її дотримання у сферах просвітницької діяльності, створення інформаційної продукції, сприяння розвитку засобів масової інформації, формування і використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства та поширення суспільно важливої інформації, в тому числі в питаннях, що стосуються національної безпеки.

2. МІП України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями МІП України є: забезпечення формування та реалізація державної інформаційної політики, забезпечення реформ у сфері засобів масової інформації, формування стратегії інформаційної політики держави та забезпечення її дотримання, реалізація державної політики у сферах поширення інформації, просвітницької діяльності і використання національних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, забезпечення мовлення на закордонну аудиторію та поширення інформації про Україну у світі, координація впровадження державної інформаційної політики органів виконавчої влади, захист інформаційних прав громадян на територіях, де введено воєнний стан, тимчасово окупованих територіях, в зоні проведення АТО, на звільнених територіях.

4. МІП України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Кабінету Міністрів України;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів;

5) формує стратегію інформаційної політики держави та забезпечує її дотримання;

6) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах поширення інформації, просвітницької діяльності, державного інформаційного патронажу в системі освіти та органах державної влади, формування і використання національних інформаційних ресурсів на територіях, де введено воєнний стан, тимчасово окупованих територіях, в зоні проведення АТО, на звільнених територіях

7) забезпечує імплементацію світового досвіду щодо управління інформаційними ресурсами в українське законодавство із неухильним дотриманням прав і свобод людини, а також з врахуванням  національних інтересів;

8) забезпечує ефективне управління державними інформаційними проектами;

9) здійснює в межах повноважень координацію діяльності органів виконавчої влади, у тому числі відповідних робочих органів місцевих державних адміністрацій, та органів місцевого самоврядування у сферах, віднесених до компетенції МІП України;

10) розробляє та затверджує в установленому порядку правила виготовлення соціальної реклами, що виготовляється на замовлення органів державної влади та здійснює нагляд за дотриманням цих стандартів;

11) надає у межах своїх повноважень методичну і практичну допомогу прес-службам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

12) вживає заходи щодо захисту інформаційних прав громадян на територіях, де введено воєнний стан, тимчасово окупованих територіях, в зоні проведення АТО, на звільнених територіях;

13) надає методичну допомогу державним та комунальним засобам масової інформації в процесі реформування;

14) розробляє заходи щодо надання державної підтримки засобам масової інформації, захисту прав журналістів та споживачів інформаційної продукції;

15) організовує дослідження впливу засобів масової інформації на масову свідомість;

16) затверджує державні стандарти в сфері розміщення зовнішньої реклами;

17) організовує розробку  та впровадження навчальних курсів з інформаційної політики, із розробкою навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів усіх ступенів;

18) бере участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у сфері інформаційної політики, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації;

19) координує та контролює діяльність управлінь інформаційної політики центральних та місцевих органів виконавчої влади;

20) розробляє, затверджує та впроваджує програму позиціонування України в світі;

21) розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Стратегію захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу а також забезпечує її впровадження;

22) забезпечує дотримання в Україні свободи слова;

23) проводить у межах повноважень спеціальну перевірку осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

24) вживає заходи із популяризації вітчизняної телепродукції, а також сприяє у проведенні фестивалів, виставок тощо та вносить пропозиції щодо механізмів державної підтримки діяльності з виготовлення та популяризації вітчизняної телепродукції;

25) затверджує порядки проведення експертизи загальнодержавних, міжнародних і регіональних інформаційних проектів, погоджує проекти державних програм у частині трансферу технологій;

26) готує пропозиції щодо законодавчого стимулювання діяльності зі створення та впровадження новітніх інформаційних технологій;

27) здійснює моніторинг інформації у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації, формує доповідні Прем’єр-міністру України та членам Кабінету Міністрів України;

28) формує спеціалізовані експертні ради та колегій;

29) організовує та забезпечує діяльність мовлення на закордонну аудиторію та поширення інформації про Україну у світі;

30) організовує навчання державних службовців з питань, що належать до його компетенції;

31) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю МІП України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які видаються МІП України;

32) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МІП України;

33) виконує в межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

34) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;

35) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Кабінету Міністрів України.

5. МІП України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті МІП України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат МІП України, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату МІП України;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті МІП України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті МІП України;

7) забезпечує в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. МІП України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, статистичні дані необхідні для виконання покладених завдань;

2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) проводити з'їзди, конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. МІП України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, професійними спілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, з підприємствами, установами та організаціями.

8. МІП України в межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази МІП України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти МІП України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази МІП України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. МІП України очолює Міністр, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника міністра – керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює МІП України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МІП України;

3) визначає пріоритети роботи МІП України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МІП України, звіти про їх виконання;

4) організовує та контролює виконання в апараті МІП України Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України;

5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Кабінету Міністрів України, розробником яких є МІП України;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МІП України і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МІП України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МІП України, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку їх керівників та заступників керівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату МІП України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

11) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МІП України;

13) погоджує в установленому порядку призначення на посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

14) дає обов'язкові до виконання працівниками апарату МІП України доручення;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МІП України;

16) представляє МІП України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

17) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

18) підписує накази МІП України;

19) організовує роботу колегії МІП України і головує на її засіданнях;

20) затверджує кількісний та персональний склад колегії МІП України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них;

21) здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МІП України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МІП України може утворюватися колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника, заступника Міністра (у разі введення), заступника Міністра - керівника апарату. У разі потреби до складу колегії МІП України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату МІП України, а також у встановленому порядку інші особи за згодою.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МІП України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МІП України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Положення про МІП України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Гранична чисельність працівників МІП України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату МІП України затверджується Міністром.

Штатний розпис та кошторис МІП України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

13. МІП України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное на Украинской правде