Програма діяльності Кабінету Міністрів України. Вибране

Середа, 12 червня 2002, 16:08
12 червня на сайті Кабміна було оприлюднено програму дій кабінета Анатолія Кінаха. Довгоочікувана програма передбачає закріплення успіхів уряду Кінаха, боротьбу з бідністю населення України, вступ до Світової торгівельної організації, введення єдиного погодинного стандарта оплати праці, переведення армії повністю на контрактну основу та, навіть, побудову громадянського суспільства за допомогою вітчизняної культури.

Нижче ми подаємо вибрані частини програми уряду, а повну версію ви можете прочитати тутПрограма містить комплекс заходів, здійснення яких дасть змогу закріпити позитивні результати попередніх років у демократичних та ринкових перетвореннях, забезпечити подальший розвиток суспільства та держави.

Нашою стратегічною метою є досягнення Україною європейського рівня економічного і соціального розвитку та демократії шляхом проведення реформ та організації продуктивної праці.


І. Підвищення ефективності державного управління

З метою поглиблення соціально-економічних та політичних перетворень в Україні Кабінетом Міністрів сформовано перелік найбільш важливих законопроектів економічного і соціального спрямування для розгляду та прийняття Верховною Радою.

У напрямі продовження адміністративної реформи визначаються Головні дії Уряду, спрямовані на виконання ключових завдань:

2002 рік
сприяння прийняттю та впровадженню законів з питань адміністративної реформи; удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення функціонування інституту державних секретарів; удосконалення порядку проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

2003 - 2004 роки
делегування повноважень від центральних до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; нормативно-правове забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування; встановлення переліку мінімально необхідних державних і громадських послуг, що надаватимуться населенню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
визначення організаційних та нормативно-правових засад для запровадження стратегічного планування діяльності органів виконавчої влади;
запровадження процедур забезпечення прозорості прийняття урядових рішень шляхом залучення громадськості до підготовки та аналізу виконання рішень, а також регулярного інформування населення про діяльність органів державної влади;
виконання завдань, визначених Стратегією реформування системи державної служби в Україні та Комплексною програмою підготовки державних службовців.


II. Пріоритети та основні напрями здійснення внутрішньої та зовнішньоекономічної політики держави у 2002 - 2004 роках

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

Пріоритети:

становлення середнього класу, динамічне підвищення якості життя населення, розв’язання проблеми бідності;

створення макроекономічних умов для стійкого розвитку національної економіки;
впровадження інноваційної моделі розвитку;

спрямування структурних зрушень в економіці на ефективне функціонування реального сектору;

посилення ролі регіонів у забезпеченні економічного зростання та їх відповідальності за розв’язання соціальних проблем;

зміцнення обороноздатності держави;

захист прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Зайнятість

Головні дії Уряду

2002 рік

визначення загальної потреби в робочих місцях та забезпечення їх робочою силою відповідної професійно-кваліфікаційної якості. Збереження робочих місць, які ефективно функціонують, і створення нових робочих місць, працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця близько 800 тис. незайнятого населення, залучення до громадських робіт не менш як 300 тис. незайнятого населення;

підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю до рівня не нижче ніж 16 відсотків прожиткового мінімуму;

запровадження єдиної статистичної звітності щодо стану ринку праці для державної служби зайнятості та приватних агентств з працевлаштування громадян;

проведення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо залежності розміру пенсії від розміру внесків, сплачених з офіційної заробітної плати.

2003 – 2004 роки

створення умов для ефективної співпраці державної служби зайнятості та приватних агентств з працевлаштування щодо здійснення державної політики організації ринку праці;

розгортання ефективних програм зайнятості населення, спрямованих на підтримку та розвиток самозайнятості населення, малого підприємництва;

створення нових робочих місць шляхом розвитку малого та середнього бізнесу;

вдосконалення механізмів працевлаштування найменш конкурентоспроможних на ринку праці категорій населення, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями, молоді, випускників навчальних закладів, жінок, які мають неповнолітніх дітей;

розширення сфер застосування соціального партнерства, залучення соціальних партнерів до здійснення функцій контролю.

Грошові доходи та заробітна плата

Головні дії Уряду

2002 рік

захист купівельної спроможності населення від впливу інфляції, вдосконалення механізму індексації грошових доходів населення;

упорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері та органах державного управління;

підвищення розміру допомоги найбільш незахищеним категоріям населення;

здійснення невідкладних заходів щодо недопущення отримання працівниками заробітної плати нижчої від її мінімального розміру;

посилення контролю за достовірністю даних про доходи та витрати фізичних осіб;

забезпечення виконання завдань і здійснення заходів, передбачених першим етапом реалізації Стратегії подолання бідності.

2003 - 2004 роки

запровадження, починаючи з 2003 року, нового обов’язкового для всіх секторів економіки соціального стандарту – мінімальної погодинної заробітної плати;
поступове наближення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних соціальних гарантій до рівня прожиткового мінімуму;

збільшення грошової складової у доходах сільськогосподарських працівників;

впровадження стимулюючої системи оподаткування доходів громадян;

зменшення нарахувань на фонд оплати праці;

звільнення від оподаткування частини доходів, що спрямовується на персоніфіковані рахунки громадян як за добровільним, так і обов’язковим державним пенсійним страхуванням;

продовження компенсації знецінених грошових заощаджень громадян;

підвищення рівня доходів населення від власності, підприємницької діяльності, зокрема від здачі в оренду земельних часток (паїв);

здійснення комплексу заходів, розроблених на виконання другого етапу реалізації Стратегії подолання бідності.

Соціальний захист та пенсійна реформа

Головні дії Уряду:

2002 рік:

реформування діючої солідарної системи пенсійного забезпечення та створення нормативно-правової бази для впровадження системи пенсійного страхування;

збільшення середнього розміру пенсій не менш як на 12 відсотків;

завершення передачі органам Пенсійного фонду в регіонах функцій призначення трудових пенсій;

запровадження персоніфікованого обліку осіб, яким надаються установлені законодавством пільги.

2003 - 2004 роки

створення економічних передумов та інформаційно-технічної бази для запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

створення системи державного регулювання і контролю у сфері пенсійного страхування;

створення ефективної системи зберігання та управління пенсійними активами;

перерозподіл страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обов’язкові збори до Пенсійного фонду між роботодавцями та найманими працівниками;

поступова заміна пільг і субсидій, що надаються відповідно до актів законодавства, адресною грошовою соціальною допомогою;

створення мережі регіональних центрів професійної реабілітації інвалідів;

реабілітація, навчання та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

залучення неприбуткових організацій та волонтерів до надання соціальних послуг.

Здоров’я населення

Головні дії Уряду

2002 - 2004 роки

збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я з одночасним забезпеченням їх ефективного використання;

реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, передусім в сільській місцевості;

розширення доступності та збільшення обсягів спеціалізованої медичної допомоги шляхом виконання державних цільових програм, спрямованих на лікування хвороб, що потребують дорогих медичних технологій;

здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню інфекційних захворювань, насамперед соціально небезпечних – ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;

пріоритетне забезпечення у фінансуванні охорони материнства та дитинства;

розвиток вітчизняного виробництва медичного устаткування, підвищення якості та збільшення питомої ваги вітчизняних лікарських засобів;

активна пропаганда здорового способу життя.

Освіта

Дії Уряду будуть спрямовані на підвищення освітнього рівня населення та зміцнення інтелектуального потенціалу країни. Необхідною складовою розвитку освіти повинне стати впровадження сучасних інформаційних технологій та комп’ютеризація навчальних закладів. Підготовка фахівців проводитиметься з урахуванням необхідності високотехнологічного розвитку країни та потреб ринку праці.

Житлова політика та житлово-комунальне господарство

Реалізація державної політики в сфері житлового будівництва та житлово-комунального господарства буде спрямована на створення умов для зростання обсягів спорудження житла, розвитку та подальшого реформування житлово-комунального господарства. Особлива увага приділятиметься запровадженню іпотечного кредитування та будівництву житла населенням шляхом довгострокового пільгового кредитування. Будуть зроблені реальні кроки в напрямі розвитку конкуренції у сфері надання житлово-комунальних послуг, підвищення їх якості та зниження вартості.

Культура

Уряд працюватиме над підвищенням ролі культури у розбудові громадянського суспільства, збереженням базових елементів інфраструктури і творчого потенціалу, історико-культурної спадщини, розширенням доступу населення до культурного надбання, розвитком вітчизняного книговидання, театру, бібліотечної та музейної справи, образотворчого мистецтва, художньої народної творчості.

Ключовим завданням Уряду є зростання духовно-інтелектуального потенціалу суспільства.
Головні дії Уряду, спрямовані на виконання ключового завдання:

2002 - 2004 роки

сприяння діяльності національних творчих спілок, їх місцевих осередків;
підтримка відомих мистецьких колективів;
розвиток народної творчості;
збереження та відтворення історико-архітектурного середовища;

розвиток та впорядкування мережі культурно-просвітницьких закладів, зокрема у сільській місцевості;

стимулювання розвитку та підтримка національного книговидання, матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу, створення всеукраїнської мережі книжкової торгівлі;

забезпечення подальшого розвитку культур національних меншин.

Очікувані результати:

задоволення культурних потреб населення;
поліпшення умов творчої діяльності.

Інформаційна політика

У сфері інформаційної політики зусилля Уряду спрямовуватимуться на розвиток і захист національного інформаційного простору, розвиток інформаційних послуг з метою розширення доступу громадян України до інформаційних потоків, підвищення міжнародного іміджу держави.

Ключовим завданням Уряду є забезпечення конституційних прав громадян на інформацію та свободу слова, створення умов для входження України у світовий інформаційний простір.

Головні дії Уряду:

2002 - 2004 роки:
впровадження Концепції національної інформаційної політики;
розвиток національного інформаційного простору;
вдосконалення економічного механізму та фінансового забезпечення діяльності друкованих та електронних засобів масової інформації;
технічне переоснащення систем загальнодержавного та регіонального телерадіомовлення;

створення всесвітньої служби супутникового іномовлення "Україна і світ";
започаткування мовлення загальнонаціонального телевізійного каналу "Культура";
захист суспільної моралі від негативного впливу низькопробної відеопродукції;
формування і реалізація державної програми "Журналіст".

Очікувані результати:
розширення можливостей оперативного і достовірного інформування населення про події в країні та світі;
поліпшення якості вітчизняних телерадіопрограм;
утвердження позитивного міжнародного іміджу України через входження у світовий інформаційний простір;
підвищення ролі вітчизняних засобів масової інформації у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку держави.

Інформатизація суспільства

Основною метою державної політики у розбудові інформаційного суспільства є створення умов для підвищення рівня інформаційного забезпечення особи та суспільства; використання інформаційно-телекомунікаційних технологій для розвитку освіти, охорони здоров’я, науки, культури та інших сфер суспільного життя, діяльності суб’єктів господарювання, розвитку інформаційної інфраструктури.

Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери

Зусилля Уряду будуть зосереджені на розвитку внутрішнього та іноземного (в`їзного) туризму, створенні комплексних туристичних центрів з урахуванням ефективного використання їх природного та культурно-історичного потенціалу, модернізації інфраструктури галузі. Особлива увага приділятиметься організації дитячого та молодіжного туризму. Здійснюватимуться заходи з метою покращення привабливості України як туристичної держави.

Державна політика стосовно дітей, сім’ї та молоді

У сфері державної політики стосовно дітей, сім’ї та молоді Уряд працюватиме над поліпшенням соціального захисту неповнолітніх, сприянням соціальному становленню та розвитку молоді, утвердженням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Очікувані результати
поліпшення демографічної ситуації;
підвищення ролі та авторитету сім’ї, збереження здоров’я населення;
розвиток здібностей і таланту дітей, забезпечення зайнятості дітей в позашкільний час, запобігання правопорушенням у дитячому середовищі;
виховання почуття патріотизму, гармонізація відносин поколінь.

Фізична культура і спорт

У сфері фізичної культури та спорту зусилля Уряду будуть спрямовані на розвиток масового спорту, підвищення ефективності системи фізичного виховання різних груп населення, розвиток спорту вищих досягнень і підтримку Олімпійського та Паралімпійського руху.

Ключові завдання Уряду:
створення умов для занять фізичною культурою та спортом;
забезпечення високого рівня спортивної презентації України у світі.

Охорона навколишнього природного середовища

Зусилля Уряду спрямовуватимуться на забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України.

Природна та техногенна безпека, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорона праці
Уряд спрямовуватиме зусилля на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків, підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи органів з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, підвищення рівня безпеки на виробництві, створення безпечних і здорових умов праці, забезпечення соціального захисту потерпілих на виробництві. Велика увага приділятиметься забезпеченню соціального, медичного та радіологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, зміцненню бар’єрів радіаційної безпеки.

Створення макроекономічних умов для стійкого розвитку національної економіки

Грошово-кредитна політика

задоволення потреб реального сектору економіки в кредитних ресурсах;
забезпечення цінової стабільності;
протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Головні дії Уряду:

2002-2004 роки
поступове зниження рівня інфляції з метою забезпечення передбачуваності фінансової політики, посилення економічної активності;
подальша лібералізація валютного ринку;
запровадження єдиної інтегрованої бази даних банківського нагляду;
створення єдиної інформаційної системи обліку позичальників;
запровадження Національної системи масових електронних платежів у сфері торгівлі та послуг;
створення ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до міжнародних стандартів.

Податково-бюджетна політика

Для оптимізації розподілу фінансових ресурсів між державним та недержавним секторами економіки Уряд вживатиме заходів щодо зниження рівня податкового навантаження з одночасним розширенням бази оподаткування та посиленням соціальної спрямованості бюджетів усіх рівнів.

Ключові завдання Уряду:
забезпечення збалансованості та посилення соціальної спрямованості державного бюджету;
зниження податкового тиску та поліпшення адміністрування податків;
забезпечення прозорості міжбюджетних відносин.

Інвестиційна політика

Для створення привабливого інвестиційного клімату Урядом будуть здійснюватися заходи щодо усунення перешкод та запровадження стимулів для інвестування, захисту прав інвесторів. Це дасть змогу знайти джерела формування інвестиційних ресурсів та розширити шляхи доступу до них, сприятиме розвитку національної економіки та підвищенню життєвого рівня населення.

Впровадження інноваційної моделі розвитку

Політика Уряду буде спрямована на активізацію впровадження інновацій як пріоритетної складової загальної стратегії підвищення конкурентоспроможності країни, захист вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках і підтримку конкуренції з метою забезпечення тісної інтеграції виробництва, фінансів, науки, освіти, сприяння випереджувальному розвитку науково-технологічної сфери.


Оптимізація процесів структурних перетворень у паливно-енергетичному комплексі

З метою забезпечення енергетичної безпеки, зниження енергоємності ВВП активізуватимуться процеси структурних перетворень у паливно-енергетичному комплексі шляхом подальшого розвитку конкуренції на ринках палива та електроенергії, посилення платіжної дисципліни у сфері енергозабезпечення.


Головні дії Уряду

2002 рік
забезпечення виконання основних державних та галузевих програм розвитку паливно-енергетичного комплексу;
розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та на перспективу;
розроблення Концепції розвитку та надійної експлуатації української газотранспортної системи;
подальша приватизація енергопостачальних і підготовка до приватизації енергогенеруючих компаній з одночасним удосконаленням відповідної нормативно-правової бази;
розроблення концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії;
створення фінансово-економічних механізмів та правових умов для проведення широкомасштабної реконструкції і модернізації енергогенеруючих підприємств та електричних мереж;
підвищення надійності та безпеки функціонування підприємств атомної енергетики, продовження роботи зі створення власного ядерно-паливного циклу;
розроблення комплексу заходів, спрямованих на зниження витрат на виробництво (видобуток) енергоносіїв, передачу і постачання електричної та теплової енергії, забезпечення розв’язання проблем боргових зобов’язань минулих років;
реструктуризація вугледобувних підприємств;
подальше розв’язання соціальних та екологічних проблем, підвищення рівня охорони та безпеки праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу.

2003 - 2004 роки
вдосконалення нормативно-правової бази функціонування паливно-енергетичного комплексу;
проведення ефективної політики щодо формування і розвитку ринків палива та електроенергії згідно з Європейською енергетичною хартією (1991 р.);
подальша оптимізація паливно-енергетичного балансу з урахуванням ресурсної бази;
продовження структурних перетворень у паливно-енергетичному комплексі;
проведення політики енергозбереження та створення економічних умов для впровадження енергозберігаючих технологій;
відмова від перехресного субсидування споживачів електроенергії;
розширення використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
створення умов для підвищення інвестиційної привабливості підприємств вугільної галузі (реструктуризація боргів, удосконалення цінової політики).

Створення конкурентоспроможного агропромислового комплексу

Політика Уряду у середньостроковій перспективі буде спрямована на стійкий розвиток агропромислового комплексу, забезпечення продовольчої безпеки держави, утвердження повноцінного ринку землі, розвиток ринкової інфраструктури, нарощування експортного потенціалу, застосування дозволених нормами СОТ механізмів захисту національного аграрного ринку, створення умов для повноцінного розвитку села.

Розвиток транспортних систем, комунікацій та зв’язку

Важливим фактором стабілізації та структурної перебудови економіки є забезпечення розвитку транспорту і зв’язку, сприяння збільшенню обсягів та підвищенню якості послуг цих галузей; інтеграція транспортно-дорожнього комплексу і зв’язку в європейську та світову системи, утвердження України як транзитної держави.

Посилення ролі регіонів у забезпеченні економічного зростання та їх відповідальності за розв’язання соціальних проблем

Зусилля Уряду будуть спрямовані на забезпечення сталого, динамічного і збалансованого розвитку регіонів на основі застосування інструментів державної підтримки та підтримки активних регіональних ініціатив.

Зміцнення обороноздатності держави

Уряд спрямовуватиме зусилля на забезпечення обороноздатності та приведення системи захисту суверенітету України, її територіальної цілісності і недоторканності до відповідних світових стандартів.

Головні дії Уряду

2002 рік
нормативно-правове забезпечення реформування та розвитку Збройних Сил;
забезпечення поетапного переходу до військової служби за контрактом;
забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття рішень у сфері національної безпеки та оборони;
забезпечення фінансування потреб оборони та безпеки у межах затверджених обсягів Державного бюджету України;
нарощування державного стратегічного резерву до рівня, необхідного для виконання завдань, покладених на Збройні Сили та інші військові формування.
2003 - 2004 роки
продовження роботи щодо законодавчого забезпечення реформування та розвитку Збройних Сил, удосконалення існуючої нормативно-правової бази, що регулює діяльність Збройних Сил у фінансово-економічній галузі, сфері цивільного контролю, матеріально-технічного та соціального забезпечення.

Захист прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку

Уряд спрямовуватиме зусилля на зміцнення законності та правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку в державі, утвердження в ньому миру та злагоди.

Головні дії Уряду

2002 рік
удосконалення правової бази щодо боротьби зі злочинністю, особливо у сфері економіки;
забезпечення фінансування потреб, пов’язаних з правоохоронною діяльністю, та виконання державних програм, спрямованих на зміцнення законності і правопорядку, в обсягах, затверджених Державним бюджетом України;
забезпечення реалізації заходів, передбачених Комплексною програмою профілактики злочинності на 2001-2005 роки;
здійснення заходів щодо припинення функціонування та недопущення утворення "конвертаційних" центрів, протидія "піратству" на ринку інтелектуальної власності;
подальше реформування кримінально-виконавчої системи і приведення її у відповідність з вимогами законодавства щодо захисту прав людини;
розширення міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, насамперед з організованими її формами, тероризмом, посилення протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, незаконному обігу зброї та вибухівки, торгівлі людьми;
визначення концептуальних засад прикордонної політики;
здійснення комплексу заходів, спрямованих на облаштування державного кордону.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Пріоритети:
вступ до Світової організації торгівлі та спрямування на європейську інтеграцію;
впровадження нових механізмів державної підтримки розвитку експорту;
реалізація потенціалу торговельно-економічного співробітництва з Росією та іншими державами – учасницями СНД на умовах рівноправного партнерства і взаємної вигоди;
захист інтересів вітчизняних товаровиробників;
поглиблення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

Вступ до Світової організації торгівлі та спрямування на європейську інтеграцію

Інтеграція України у світову економічну систему, реалізація Стратегії інтеграції до Європейського Союзу та поглиблення економічних реформ є нерозривно поєднаними завданнями. Президентом України та Урядом визначено стратегічну мету – набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі.

Ключові завдання Уряду:
вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ);
реалізація положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;
створення зони вільної торгівлі "Україна – ЄС";
набуття Україною асоційованого статусу в Європейському Союзі .

Головні дії Уряду, спрямовані на виконання ключових завдань:
2002 рік
завершення двосторонніх переговорів щодо доступу до ринків товарів і послуг з делегаціями держав – членів Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ;
приведення нормативно-правової бази України у відповідність з нормами і правилами системи угод СОТ та положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС;
реалізація пріоритетів виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом;
впровадження, з урахуванням світового досвіду, системи ефективного інформаційного забезпечення процесу вступу України до СОТ та інтеграції до Європейського Союзу.
2003 - 2004 роки
оформлення протоколу про вступ України до СОТ;
імплементація Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС і створення передумов для набуття Україною асоційованого статусу в ЄС;
гармонізація національного законодавства відповідно до норм і правил системи угод СОТ та законодавства ЄС, створення прозорого торговельно-інвестиційного середовища, рівних правових засад діяльності для всіх суб’єктів торговельних відносин;
визначення нового формату відносин між Україною та ЄС для досягнення стратегічної мети - набуття Україною повноправного членства в ЄС;
формування умов створення зони вільної торгівлі "Україна – ЄС".

Впровадження нових механізмів державної підтримки розвитку експорту

Політика Уряду у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема стимулювання розвитку експорту, буде побудована на принципах відкритості національної економіки, подальшого покращення структури експорту та імпорту з поступовим наближенням її до структури, характерної для розвинутих країн. Особлива увага буде приділятися реалізації Програми стимулювання експорту, зокрема заохоченню експорту продукції високотехнологічних виробництв.

Реалізація потенціалу торговельно-економічного співробітництва з Росією та іншими державами – учасницями СНД на умовах рівноправного партнерства і взаємної вигоди

Оптимізація торговельно-економічних відносин з Росією та іншими країнами СНД, повномасштабна реалізація домовленостей про створення зони вільної торгівлі країн СНД є ключовими завданнями Уряду. Першочерговим напрямом цієї діяльності повинно стати узгодження інтересів та гармонізація підходів сторін до визначення шляхів і механізмів налагодження цих стосунків.

Захист інтересів вітчизняних товаровиробників

Уряд активізує роботу щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку, збереження та посилення їх позицій на традиційних і найбільш привабливих ринках збуту української продукції, в тому числі шляхом забезпечення визнання ринкового статусу економіки України ЄС, США та іншими країнами.

Поглиблення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями

Уряд будуватиме подальші відносини з міжнародними фінансовими організаціями виходячи з національних інтересів України з метою переважного залучення фінансових ресурсів цих організацій для підтримки впровадження інноваційної моделі розвитку української економіки, а також забезпечення макроекономічної стабільності та збалансованості бюджету.

Ключові завдання Уряду:
переорієнтація напрямів залучення коштів МФО на користь здійснення інвестицій у розвиток високотехнологічних виробництв та галузей, які передбачатимуть залучення передових технологій та кращого управлінського досвіду;
залучення коштів МФО для розв’язання найгостріших соціальних проблем та подолання бідності в Україні з урахуванням обмеження зростання державного зовнішнього боргу;
залучення коштів МФО для підтримки макроекономічної стабільності та збалансованості бюджету;
диверсифікація джерел залучення ресурсів МФО.

ІІІ. Очікувані результати соціально-економічного розвитку України

Кабінет Міністрів розраховує, що реалізація заходів, визначених у Програмі, сприятиме досягненню таких соціально-економічних зрушень:

- забезпечення середньорічних темпів приросту валового внутрішнього продукту не менш як 6 відсотків, що перевищуватиме очікувані темпи зростання світової і, зокрема, європейської економіки і дасть змогу скоротити розрив у рівнях економічного розвитку України та держав Європи;
- згідно з європейським вибором України поглиблення соціальної орієнтації економічного розвитку і перерозподіл національного доходу на користь населення: середньорічні темпи зростання реальної заробітної плати становитимуть близько 12 відсотків;
- працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця близько 800 тис. і залучення до громадських робіт не менш як 300 тис. незайнятих громадян, що дасть змогу значною мірою ослабити соціальну напруженість у суспільстві;
підвищення соціальних гарантій, і насамперед мінімальних, незахищеним категоріям населення;
- продовження пенсійної реформи, завдяки чому буде забезпечено комплексне і синхронне розв’язання найгостріших соціально-економічних проблем: створення умов для легалізації заробітної плати, зміцнення фінансової бази бюджетної системи та Пенсійного фонду і підвищення на цій основі поточного рівня пенсійного забезпечення, перехід до накопичувально-інвестиційної моделі формування джерел пенсійних виплат;
- істотне скорочення витратомісткості виробництва, що сприятиме остаточному переходу до низькоінфляційної моделі функціонування економіки: темпи інфляції в розрахунку грудень до грудня попереднього року уповільняться до 5,8 відсотка у 2004 році і таким чином наблизяться до критеріїв фінансової політики країн ЄС;
- активізація продуктивного використання науково-технічного потенціалу країни, прискорення структурних змін в економіці, подолання її сировинної орієнтації, збільшення частки високотехнологічної, наукоємної продукції, особливо для потреб розвитку внутрішнього ринку;
- оптимізація економічних відносин між державою та бізнесом, зниження податкового навантаження, підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання;
- зміцнення стимулів для інвестування в економіку коштів населення і посилення на цій основі інвестиційної складової економічного розвитку;
- нарощування експортного потенціалу, диверсифікація та розширення ринків збуту вітчизняних товарів, послаблення залежності від впливу світової кон`юнктури, зростання інвестиційної складової імпорту.powered by lun.ua